Czym jest

Etapy rekrutacji na stanowisko Strażnika Miejskiego. Czyli jak dostać się do Straży Miejskiej. Pracę w Straży świadczyć może osoba spełniająca wymogi określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych. W celu określenia przydatności kandydatów do służby straży, przeprowadza się nabór na zasadach określonych w Ustawie z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458).

Kogo chce rekrutować SM?

Ze względu na bardzo szeroki zakres działalności, Straż Miejska pragnie rekrutować ludzi z wykształceniem prawniczym, pedagogicznym-specjalność resocjalizacja, informatycznym. Poszukuje kandydatów do pracy zarówno na stanowiska w charakterze strażnika miejskiego jak i na stanowiska administracyjne.

Etapy rekrutacji:

  1. Po złożeniu aplikacji następuje w pierwszej kolejności analiza dokumentów pod kątem spełniania wymogów formalnych (wymagań niezbędnych), określonych w ogłoszeniu o naborze,

  2. Kolejnym etapem jest zazwyczaj test wiedzy i test sprawności fizycznej. Test wiedzy obejmuje ogólne wiadomości o Straży Miejskiej (obowiązki, uprawnienia, akty prawne).

Test sprawności fizycznej

Rodzaje ćwiczeń:

1. Siady z leżenia tyłem (brzuszki) - minimum 15 powtórzeń w czasie 30 sekund
2. Uginanie ramion (pompki) - minimum 20 powtórzeń w czasie 30 sekund
3. Przysiady - minimum 24 powtórzenia w czasie 30 sekund
4. Bieg wahadłowy 
- 10x10 w czasie nie dłuższym niż 32 sekundy (Mężczyźni) - 4x10m w czasie nie dłuższym niż 12,3 sekundy (Kobiety)
5. Przewrót w przód
6. Przewrót w tył

Uwaga: Dopuszcza się powtórzenie ćwiczenia w celu uzyskania lepszego wyniku.
Uzyskany wynik przez kandydata z danego ćwiczenia ocenia się na zaliczony lub nie zaliczony.
Nie zaliczenie dwóch ćwiczeń jest równoznaczne z nie zaliczeniem testu sprawności fizycznej.

  1. Po zebraniu potrzebnych informacji następuje analiza dokumentów pod kątem spełniania kwalifikacji pożądanych, określonych w ogłoszeniu o naborze. Na tym etapie następuje spotkanie z kandydatem w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

  2. Badania psychologiczne oraz badania przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy są ostatnim punktem rekrutacji. Po tej weryfikacji następuje decyzja o zatrudnieniu.